Kašpar Zachariáš Vusín: Dictionarium bohemo-latino-germanicum. [2. vydání]. [Praha] [1. polovina 18. století].

Přejít na hledání.

Viz Knihopis č. K16693 (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016690&local_base=KPS), Jungmannova Historie literatury české IV. 58.

Edice česko-latinsko-německé části druhého vydání Vusínova slovníku začala vznikat v roce 1996 z podnětu prof. Alexandra Sticha jako diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po dlouhém období nečinnosti díky společnému úsilí několika odborníků vznikl transliterovaný přepis s transkribovanou českou jazykovou složkou.

Základ edice, přibližně dvě třetiny, připravil Boris Lehečka. V roce 2012 na něj navázal prof. Tilman Berger z Univerzity v Tubinkách, jenž se svými spolupracovníky transliteroval chybějící pasáže. Následovaly kolace s originálem a proznačování jednotlivých součástí slovníkových hesel, jichž se ujali Jan Dušek a Hana Gabrielová. Nakonec Lucie Prejzová zkontrolovala automatickou transkripci českých pasáží do novočeského pravopisného systému. O vznik edice se rovněž zasloužily Alena M. Černá a Kateřina Voleková, které jednotlivé fáze vzniku organizovaly a kontrolovaly.

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního dědictví (IT JAKUB).

Poznámky k podobě edice

Elektronická edice trojjazyčného slovníku Kašpara Zachariáše Vusína zachycuje pomocí různých písem jednotlivé jazyky: češtinu, transkripci, latinu a němčinu. Kurzivní patkové písmo se používá pro označení slovních druhů (con:, adv:), gramatické charakteristiky výrazů (m. 1., mod: opt:) ap.

Části textu, jejichž přítomnost je v tisku naznačena grafickým znaménkem nebo závorkou, jsou uvedeny ve složených závorkách ({}; např. {Barwa} błankytná).

Transkripce české jazykové složky je zachycena menším písmem a oddělena od následující transliterace svislicí (|). Psaní velkých písmen zachováváme podle podoby v transliteraci.

V přepise uvádíme kromě čísla strany (arabskými číslicemi) rovněž označení sloupců (písmeny a a b). Pokud se text nachází v obou sloupcích, je uvedeno pouze číslo strany.

Na chyby v transliteraci, vynechanou interpunkci ap. upozorňujeme v číslovaných edičních poznámkách, které jsou zachyceny odlišným písmem v odstavci bezprostředně za heslovou statí.

Technické zpracování

Transliterovaný text slovníku byl transkribován do novočeského pravopisu pomocí poloautomatického softwarového nástroje Transcriptorium, který v aktuální fázi vývoje neumožňuje přizpůsobit velikost písmen obecně uznávaným zásadám transkripce památek psaných historickou češtinou. Možnost vyhledávat v transkribované podobě však považujeme za převažující výhodu tohoto dočasného řešení.

Číslo strany funguje jako hypertextový odkaz na digitální kopii odpovídající strany z exempláře Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se signaturou TS III 209c.

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).