Nápověda pro hledání ve slovnících staré češtiny ve Vokabuláři webovém

Na prohledávací stránku Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx) se dostanete kliknutím na položku Vyhledávání v nabídce Slovníky staré češtiny, popř. kliknutím na nabídku Slovníky staré češtiny.

Prohledávat můžete zpřístupněné slovníkové zdroje, a to buď všechny, nebo pouze některé z nich. Zdroje, které chcete prohledávat, zaškrtněte. Ve výchozím nastavení jsou zaškrtnuty všechny slovníky, hesláře zůstávají nezaškrtnuté. Pro hledání v Hesláři lístkového materiálu ke StčS a Indexu Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody je třeba tyto položky zaškrtnout.

Seznam zdrojů

Způsob hledání

Vokabulář webový nabízí dva způsoby prohledávání zdrojů. Požadovaný způsob vyberete kliknutím na záložku jednoduché hledání, nebo pokročilé. Aktuální způsob hledání je zvýrazněn tučným písmem. V obou případech se prohledávají pouze ty zdroje, které označíte zaškrtnutím.

Jednoduché hledání

Jednoduché hledání

Při jednoduchém hledání je k dispozici textové pole, do kterého zadáváte hledaný text, a zaškrtávací políčko řadit retrográdně. Po zadání požadovaných údajů klikněte na políčko Hledat nebo stiskněte klávesu Enter. V tomto případě se u vybraných zdrojů hledá výraz jednak v generálním hesláři, jednak v celé heslové stati.

Hledaný výraz

Do textového pole zadáváte hledaný výraz. Upozorňujeme, že většina zpřístupněných zdrojů uvádí staročeská hesla v podobě k roku 1300. Samozřejmě lze také hledat novočeské výrazy ve výkladové části hesla. Při jejich zadávání můžete použít tzv. zástupné znaky, tj. hvězdičku (*), otazník (?) a hranaté závorky ([]). Tyto znaky se uplatní zejména při prohledávání generálního hesláře.

  Význam zástupných znaků při prohledávání generálního hesláře

 • * = zastupuje žádný nebo jakýkoliv počet libovolných znaků, např. kop* najde všechny výrazy začínající na kop; kop*ti najde všechny výrazy, které začínají na kop a končí na ti (tj. všechna slovesa s náslovím kop); hvězdičku lze použít také na začátku hledaného výrazu, např. *ovati nalezne všechna slovesa končící na -ovati
 • ? = zastupuje jeden libovolný znak, např. mal? najde malý i malz, popř. male
 • [] = obsahuje seznam znaků, které se na dané pozici mohou vyskytovat, např. k[óů]ň najde výrazy kóň i kůň

Jednotlivé zástupné znaky lze samozřejmě kombinovat: výraz k[ao]? najde všechna třípísmenná slova počínající na k, která mají uprostřed a nebo o.

Upozornění: Zástupný znak ? pro jeden znak zastupuje při prohledávání generálního hesláře také české písmeno ch, byť se jedná o spřežku.

Při fulltextovém prohledávání textů lze jako zástupný znak použít jenom hvězdičku, a to pouze na konci hledaného výrazu

  Význam zástupných znaků při fulltextovém prohledávání

 • * = zastupuje žádný nebo jakýkoliv počet libovolných znaků, lze jej použít pouze na konci hledaného výrazu, např. kop* najde všechny výrazy začínající na kop

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice slouží pro zadávání všech znaků, které se ve zpřístupněných zdrojích vyskytují. S její pomocí lze do pole pro hledání vložit nejen speciální (palatalizované b ap.) a zástupné znaky, ale i obvyklá písmena české abecedy.

Virtuální klávesnici zobrazíte, případně skryjete kliknutím na ikonu Klávesnice.

Kliknutím na klávesu vložíte odpovídající znak do pole pro prohledávání. U pokročilého hledání nejprve umístěte kurzor do políčka, kde se má text objevit, a potom jej zadejte z virtuální klávesnice.

V současné době může zobrazování netypických znaků dělat problémy, které se projevují obvykle tím, že se místo znaku v poli pro vyhledávání nebo ve zdrojích zobrazí čtvereček. Pokud používáte prohlížeč, který podporuje kódování Unicode (UTF-8), neměl by tento stav činit při prohledávání problémy. Na odstranění tohoto nedostatku se momentálně pracuje.

Řazení nalezených hesel

Výsledky v generálním hesláři se ve výchozím nastavení řadí abecedně podle heslového slova. Zaškrtnete-li políčko řadit retrográdně, výsledky z generálního hesláře se seřadí retrográdně.

Výsledky na záložce fulltextové hledání se vždy řadí abecedně podle prvního hesla v heslové stati.

Pokročilé hledání

Pokročilé hledání

V tomto případě můžete zvolit oblast heslové stati, kde se bude zadaný výraz hledat. Dále můžete vyplněním kritérií v druhém řádku zadat druhou, doplňující podmínku při hledání. Vyberete-li na druhém řádku volbu a, budou nalezena ta hesla, u nichž platí obě podmínky zároveň. Vyberete-li na druhém řádku volbu nebo, budou nalezena ta hesla, u nichž platí jedna nebo druhá podmínka.

Víceslovné výrazy je potřeba vložit do rovných uvozovek, např. "plur. fem.". V takových případech se vyhledají víceslovné výrazy, které obsahují slova v uvedeném pořadí. Pokud se uvozovky nepoužijí, vyhledají se hesla, která obsahují všechna uvedená slova, ale bez ohledu na jejich vzájemné postavení.

Oblast hledání

Výběr oblasti hledání

  Části heslové stati

 • vše = všechny části heslové stati
 • heslo = heslové slovo
 • ustálené spojení = ustálené slovní spojení (v rámci Elektronického slovníku staré češtiny)
 • význam = popis významu a novočeský ekvivalent heslového slova
 • slovní druh = označení slovního druhu (zkratku slovního druhu je nutné zapsat v podobě používané v jednotlivých slovnících)
 • valence = údaje o formální a sémantické spojitelnosti heslových slov
 • odkaz = odkazovaná hesla
 • autor hesla = autor heslové stati Elektronického slovníku staré češtiny (pouze u hesel zpracovaných formou nedokladového autorského slovníku)
 • typ = typ heslové stati (rozlišují se následující typy: ref = odkazová; excl = vypuštěná; full = plnohodnotná heslová stať)
 • pramen = označení pramene (obvykle zkratkou) uvedené u dokladu v dokladové částí heslové stati; jednotlivé slovníky mají vlastní repertoár zkratek citovaných pramenů

Kombinace podmínek

Způsob kombinace podmínek

Vyberete-li volbu a, budou nalezena ta hesla, u nichž platí obě podmínky zároveň. Vyberete-li volbu nebo, budou nalezena ta hesla, u nichž platí jedna nebo druhá podmínka.

Řazení nalezených hesel

Výsledky v generálním hesláři se ve výchozím nastavení řadí abecedně podle heslového slova. Zaškrtnete-li políčko řadit retrográdně, výsledky z generálního hesláře se seřadí retrográdně.

Výsledky na záložce fulltextové hledání se vždy řadí abecedně podle prvního hesla v heslové stati.

Flexe hledaného výrazu

Volba ohýbat se uplatní pouze při fulltextovém prohledávání. Při jejím zatržení se hledají kromě výchozího tvaru slova také všechny jeho další tvary (přesněji řečeno takové tvary, které odpovídají novočeské morfologii).

Známé problémy

Vzhledem k tomu, že Vokabulář webový při svém provozu spoléhá na cizí technologie, které nemáme plně pod kontrolou, můžete při prohledávání narazit na některé problémy:

 • při fulltextovém prohledávání není možné hledat jednopísmenné výrazy (pokud takový dotaz zadáte, např. *a, počet nalezených hesel na záložce fulltextového hledání bude -1)
 • pokud v rozšířeném prohledávání použijete volbu ohýbat, ve výsledku se mohou objevit také nerelevantní výskyty (např. při hledání slova řěpa ve výsledku se navíc objeví i hesla, která obsahují různé podoby slova řěka
 • morfologický analyzátor využívaný při fulltextovém prohledávání neumí generovat staročeské podoby ohebných slov, proto se při použití volby ohýbat nenajdou staročeské tvary, které neodpovídají novočeskému systému (například aoristy, imperfekta ap.)

Výsledky hledání

Vokabulář webový prohledává jednak generální heslář, který obsahuje heslová slova ze všech zpřístupněných zdrojů, jednak kompletní texty zpřístupněných slovníků. Tomu odpovídají i dva způsoby prezentace nalezených výsledků, mezi nimiž lze přepínat pomocí záložek s nápisy generální heslář a fulltextové hledání. Pro rychlou orientaci je na každé záložce v závorce uveden počet nalezených položek (hesel, respektive heslových statí).

Pokud je nalezených hesel více, jsou seskupeny po 15 heslech, mezi nimiž lze přecházet pomocí číslic ve spodní části seznamu. V pravé části se automaticky zobrazují heslové stati ke všem (generálním) heslům uvedeným vlevo.

Generální heslář

Výsledky hledání v generálním hesláři

Na řádku s nalezeným heslem je uveden seznam zdrojů, kde se heslové slovo vyskytuje. Po kliknutí na heslo se v pravé části zobrazí tzv. generální heslová stať.

Po kliknutí na tlačítko Tisk hesel z generálního hesláře se otevře samostatné okno s výsledky vyhledávání ve formátu pro tisk.

Tlačítko Tisk hesel z generálního hesláře slouží pro uložení výsledků hledání jako textového souboru (ve formátu Unicode). Po kliknutí na ikonu se zobrazí (v závislosti na nastavení internetového prohlížeče) dialog pro uložení souboru (který má výchozí název VW_Heslar.txt). Textový soubor obsahuje podobně jako seznam na webové stránce heslová slova i se zkratkami pramenů, kde se vyskytují.

Generální heslová stať

Generální heslová stať

Generální heslová stať zobrazuje všechny heslové stati z vybraných zdrojů, kde se výraz z generálního hesláře vyskytuje jako heslové slovo. Jednotlivé heslové stati jsou odděleny podélnou čarou. U Elektronického slovníku staré češtiny uvádíme u hesel zpracovaných formou nedokladového autorského slovníku také jméno autora hesla. U všech hesel je připojen bibliografický údaj o zdroji.

Po kliknutí na tlačítko Připomínky, které uzavírá každou heslovou stať, se zobrazí stránka pro zasílání připomínek. Při odeslání podnětu se automaticky odešlou i informace o připomínkovaném hesle.

Po kliknutí na tlačítko Tisk generální heslové statě se otevře samostatné okno s generální heslovou statí ve formátu pro tisk.

V heslech Staročeského slovníku rozvádíme v bublinkové nápovědě obecné zkratky, zkratky pramenů, odborné literatury i biblických knih, a to zejména na základě publikace Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha 1968, s. 55–118. Na tyto informace upozorňuje slabé podtržení slova; nápověda se zobrazí po najetí myší nad konkrétní zkratku.

Bublinková nápověda ke zkratkám ve Staročeském slovníku

Fulltextové hledání

Výsledky fulltextového hledání ve slovnících

Seznam obsahuje nalezené heslové stati (identifikované výchozím, tj. prvním heslovým slovem). Nalevo od hesla je graficky signalizován typ heslové stati:

Po kliknutí na heslové slovo se v pravé části zobrazí heslová stať.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).